Vastag pulcsis nap nyereményjáték – Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

„Nyereményjáték – Vastag pulcsis nap” promóciós játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata

I. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

 1. „Nyereményjáték – Vastag pulcsis nap” promóciós játék (továbbiakban: Játék) szervezője a Green Guide Kft. (székhely: 1063 Bp. Szív utca 67. 3./1 ; adószám: 19305224-1-42; cégjegyzékszám: ) (a továbbiakban: Szervező).
 2. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező látja el. A Játék technikai lebonyolításában, adatfeldolgozóként részt vesz:
 • Mengyán Eszter e.v. székhely: 1078 Budapest, Hernád utca 22. 3. em. 24A; adószám: 68093815-1-42).
 • Green Guide Kft. (Székhely: 1063 Budapest, Szív utca 67. 3. em. 1., adószám: 28960625-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-377441) 

  II. A JÁTÉKSZABÁLYZAT HATÁLYA

 1. Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.
 2. Szervező fenntartja jogát jelen játékszabályzat módosítására.

III. A JÁTÉKRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

 1. A promóciós játék hivatalos neve: „Nyereményjáték – Vastag pulcsis nap”
 2. A promóciós játék időtartama: 2022.02.04-én 00:00-tól 2022.02.04-én 23:59-ig tart.
 3. A játékhoz kapcsolódó feladat: Játékos Instagram Stories-ban megoszt magáról egy pulóveres fotót a @greenguidebudapest és @holyduckblog oldalak megjelölésével.
 4. A sorsolás időpontja: 2022.02.07. 20:00
 5. A nyertesek száma: 3 (azaz három) egyedi nyertes kerül kisorsolásra. Egy nyertes csak egy nyereményre jogosult, amely egyeztetés után átruházható.

A nyeremények a következők

 • 1 darab Egyéni színtanácsadás Mengyán Esztertől.
 • 1 darab “Helló, slow fashion!” című könyv
 • 1 darab Green Guide ajándékcsomag pulóverrel, A3 méretű printtel és képeslappal.
 • A promóciós játék „helyszíne”: A Játék a szervező Instagram oldalán (https://www.instagram.com/greenguidebudapest/) kerül megrendezésre (továbbiakban: Szervező Instagram Oldala).
 • A nyereménysorolás módja: a nyertesek véletlenszerű sorsolás által kerülnek kiválasztásra egy listából, randomizáló képlet segítségével.
 • A nyertes kihirdetése, értesítése: A nyertesek nevei a Szervező Instagram Oldalán kerülnek közzétételre. A nyeremény átvételének részleteit a nyertesekkel Instagram üzenetben, majd e-mailben és/vagy telefonon egyezteti a Szervező. A nyeremény kihirdetését követően a Játékos köteles e-mail útján felvenni a kapcsolatot a Szervezővel, hogy nyereménye átadásra kerülhessen. Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Pótnyertes sorsolásának jogát Szervező fenntartja. Szervező jogosult és nem köteles pótnyertes sorsolására.
 • A promóciós játékban résztvevő személyek köre, a Játékban való részvétel feltételei: lásd a jelen Játékszabályzat III, IV és V fejezetei.
 • Jelentkezés a Játékban való részvételre: A Játék időtartama alatt a Játékos a Szervező Instagram Oldalán Instagram Stories-ben, tageléssel jelezheti szándékát a Játékban való részvételre. A jelentkezés részletes szabályait a jelen szabályzat V fejezete tartalmazza.

IV. A PROMÓCIÓS JÁTÉKBAN RÉSZVÉTELRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

 1. A Játékban kizárólag olyan 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy vehet részt, aki cselekvőképességében nem korlátozott.
 2. A Játékban csak olyan személy vehet részt, aki vállalja, hogy amennyiben tárgyi nyeremény kerül részére kisorsolásra úgy az ilyen nyereményt Magyarország területén átveszi vagy elfogadja, hogy a nyeremény Magyarországtól eltérő országba történő szállítását saját maga megszervezi. Szervező Magyarország területén kívülre nem biztosítja a nyeremény kiszállítását.
 3. Nem vehetnek részt a játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bek. 1.), valamint – egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közvetlen hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bek. 1.).
 4. Szervező a sorsolást megelőzően nem vizsgálja, hogy a Játékra jelentkező személy megfelel-e az előző három pontban foglalt feltételeknek. A játékos a jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megfelel a nyereményjátékban való részvétel feltételeinek. A JÁTÉKOS állításáért saját maga felel és tudomásul veszi, hogy ezen fel feltételek nem teljesülése esetén Szervező jogosult megtagadni számára a nyeremény átadását és pótnyertest sorsolni.
 5. A fenti kritériumoknak eleget tevő és a játékra jelentkező, valamint a jelen Játékszabályzatot és a hozzákapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót elfogadó természetes személy a továbbiakban: Játékos.

V. A JÁTÉKOS NYILATKOZATAI

 1. Játékos a Játékra történő szabályszerű jelentkezéssel elismeri, hogy megismerte a jelen Játékszabályzatot, azt elfogadja, a Játékszabályzat rendelkezéseit nem vitatja. Játékos a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését elfogadja, részleges jogfenntartás a Játékszabályzattal szemben nem lehetséges. Amennyiben a Játékos nem minden rendelkezését fogadja el a jelen Játékszabályzatnak úgy Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárni a Játékból.
 2. Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező Instagram oldalán a Játékos nevét a Szervező nyilvánosságra hozza, amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra.
 3. Játékos amennyiben a nyereményjáték nyertese is egyben úgy hozzájárul ahhoz, hogy (amennyiben nyer), a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 4. Játékos elfogadja, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárásra kerül (előzetes szóbeli vagy írásbeli felszólítás vagy értesítés nélkül) és kommentjét ezzel egyidejűleg törli a Szervező, amennyiben a Játékos a Szervezőre, a nyereményjátékban megjelenő márkára, a Szervező alkalmazásában álló személyekre, a nyereményjátékban megjelenő márka versenytársaira, a Játék résztvevőire vagy a Játékra vonatkozóan trágár vagy sértő kifejezést használ. Ezzel egyidejűleg Szervező fenntartja jogát, hogy jelenti az ilyen Játékost az Instagram irányába. Az előző mondatban leírt szankciók vonatkoznak arra az esetre is, ha a játékos trágár vagy súlyosan közösségellenes megjegyzése nem irányul konkrét személyek, csoportok, cégek, márkák becsmérlésére vagy megsértésére, de a Játékos megnyilvánulása önmagában alkalmas arra, hogy más személyekben megbotránkozást váltson ki. Játékos elfogadja, hogy ennek mérlegelése a Szervező diszkrecionális jogkörébe tartozik, a Szervező trágárság vagy megbotránkoztatás miatti kizáró döntése ellen a Játékos jogorvoslati jogáról kifejezetten lemond. A jelen pontban leírt rendelkezések vonatkoznak a nyereményjáték nyerteseire is, így a Szervező megtagadhatja a nyeremény átadását, amennyiben a nyertes a sorsolást követően tanúsítja a jelen pontban rögzített tilalmazott magatartások bármelyikét, továbbá a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Játékban feltöltött képet, leírást vagy bármely egyéb a Játékos által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen képet vagy az azt feltöltő Játékost vagy a hozzászólást jegyző egyéb résztvevőt a Játékból azonnali hatállyal kizárjon. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt vagy Játékost terheli.
 5. A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételei mellett Játék Adatkezelési Szabályzatának valamennyi rendelkezését is.
 6. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. Játékosok az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
 7. A nyeremény átadását megelőzően vagy azt követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes, ebben az esetben a Szervező jogosult a nyeremény átadását megtagadni.

VI. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 • Játékban való részvétellel a Játékos a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadja.
 • Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:
  • a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
  • más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Instagram profil) visszaél,
  • a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti,

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

 • Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra úgy az általa elküldött képet megossza a Szervező Instagram oldalán. Játékos ezért semmilyen jogdíjra nem jogosult, a Szervezővel szemben minden ebből fakadó jogérvényesítéséről lemond és kifejezetten elfogadja, hogy Szervező a játékos esetleges szellemi tulajdonjogát egy alkalommal megossza saját Instagram oldalán.

VII. A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

 1. Amennyiben a nyertes a kihirdetést követő öt munkanapon belül személyes adatainak megadásával nem jelentkezik a Szervezőnél az Instagram oldalon küldött üzenet útján, úgy Szervező jogosult új nyertest kisorsolni. (Munkanap: olyan naptári nap, amely nem esik szombati vagy vasárnapi napra, nemzeti ünnepi napra vagy egyéb munkaszüneti napra Magyarországon, és amelyen a kereskedelmi bankok üzletkötési céllal nyitva vannak Magyarország területén.)
 2. A Nyeremény átadásának módjáról a Szervező e-mailben és/vagy telefonon egyeztet a nyertessekkel.
 3. A nyeremény kiszállításához kapcsolódó fuvarköltséget Magyarországon belül a Szervező viseli, azonban minden egyéb esetlegesen felmerülő költség a Játékost terheli.

VIII. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

 1. A játékról további információ kérhető a hello@greenguide.hu e-mail címen.
 2. A Játék hivatalos Játékszabálya a Szervező Weboldalán (https://greenguide.hu) jelenik meg.

IX. ADÓK

 1. Szervezőt a nyeremények vonatkozásában A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab) pontja alapján a SZJA és egyéb járulék nem terheli.
 2. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén túlmenően további adó fizetési kötelezettség nem terheli. 

  X. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

 1. A Játék adatkezelési és adatvédelmi szabályzata a XI. pontban található.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A nyeremények másra átruházhatók.
 2. A nyeremények készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
 3. Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező ugyancsak visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy egyéb okból kifolyólag. Ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező minden tőle észszerűen elvárhatót megtesz, hogy a megszüntetés tényét előzetesen közölje a Játékosokkal. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. Játékos ebből fakadóan nem léphet fel kártalanítás vagy kártérítési igénnyel a Szervezővel szemben.
 4. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a mindenkor hatályos magyar jog. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
 5. Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
 6. Szervező kijelenti, hogy jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
 7. Játékos panaszával vagy észrevételével az hello@greenguide.hu e-mail címen tehet bejelentést ill. kérhet további tájékoztatást.
 8. Szervező kizárja felelősségét valamennyi az Instagram oldalát ért meghibásodásért, amely időtartam alatt a nyereményjáték nem, vagy csak korlátozottan elérhető. Amennyiben a Játékost ebből fakadóan kár éri úgy Szervezővel szemben nem léphet fel követeléssel.
 9. A jelen szabályzatban foglalt fejezet címek kizárólag a szabályzat tagolását szolgálják. 

  XII. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Green Guide Budapest (székhely: ; adószám: ; cégjegyzékszám: ) (továbbiakban „Adatkezelő”) a(z) „Nyereményjáték – Vastag pulcsis nap” elnevezésű promóciós játékával (a továbbiakban „Nyereményjáték”) kapcsolatban felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

XIII. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév: Green Guide Alapítvány

Levelezési cím: 1063 Bp. Szív utca 67. 3./1.

Elektronikus levelezési cím: hello@greenguide.hu

Honlap: https://greenguide.hu/

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 2. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).
 3. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 4. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
 5. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 6. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
 7. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 8. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (a továbbiakban: Posta tv.).

XIV. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajttatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

XV. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

3.1. Az adatkezelés célja:

A Nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, így különösen a játékosok azonosítása, részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzése, a nyerteseknek a játékszabályzatban meghatározott módon történő kiválasztása, a nyertesek kiértesítése, a nyeremények átadása, a nyilvánosság tájékoztatása a nyertes kiválasztásáról.

3.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő a Nyereményjátékra való szabályszerű jelentkezéssel megadottnak tekint.

3.3. Az érintettek köre:

A Nyereményjátékra jelentkező játékosok.

3.4. A kezelt személyes adatok köre:

A Nyereményjátékra jelentkező játékosok Instagram profiljának neve és az Instagamon elérhető neve (kizárólag nyilvánosan elérhető adatok).

3.5. Az adatkezelés időtartama:

A Nyereményjátékra történő jelentkezéstől a nyertesek kisorsolásáig. Adatkezelő az érintettek adatait ezt követően törli, azokat nem tárolja.

3.6. Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozón az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül. Az adatfeldolgozókról az adatkezelő nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató 1.sz. mellékletét képezi.

3.7. Az Adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság ügyvezetője, az érintettel kapcsolatba hozható nyeremény átadásának teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személyek.

3.8. Adattovábbítás

Adattovábbítás történik a Nyereményjáték jellegéből fakadó együttműködők részére.

Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a szerződésével összefüggésben.

XVI. A NYEREMÉNYJÁTÉK NYERTESEIHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

4.1. Az adatkezelés célja:

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adózási és számviteli kötelezettség teljesítése, a nyertesek értesítése, a nyeremények szabályszerű átadása és az ezzel összefüggő feladatok szabályszerű ellátása.

4.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő a Nyereményjátékra való szabályszerű jelentkezéssel megadottnak tekint.

4.3. Az érintettek köre:

A Nyereményjátékban nyertesként kisorsolásra kerülő játékosok.

4.4. A kezelt személyes adatok köre:

Nyereményben részesülő játékosok esetén:

Családi, – és vezetéknév, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A megadott személyes adatok valódiságáért az értintett felel. Az érintettek körébe a nyereményjátékban résztvevő és nyertesként kisorsolásra kerülő játékosok tartoznak.

4.5. Az adatkezelés időtartama:

Az érintett személyes adatait és a nyeremény átadás-átvételét igazoló dokumentumon szereplő esetleges további személyes adatait a Nyereményjátékhoz tartozó adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. tv. (Szja. tv.) 76. § (5) bekezdése alapján kezeljük és a kapcsolódó iratokat (pl. átadás-átvételi dokumentum, nyereményjátékhoz kapcsolódó adóbevallás adatai) a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeljük.

4.6. Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozón az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül. Az adatfeldolgozókról az adatkezelő nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató mellékletét képezi.

4.7. Az Adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő gazdasági társaság ügyvezetője, az érintettel kapcsolatba hozható nyeremény átadásának teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személyek.

4.8. Adattovábbítás

Adattovábbítás történik a nyeremények jellegéből fakadó együttműködők részére.

Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, melyről az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a szerződésével összefüggésben.

XVII. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában tárolja.

Az Adatkezelő illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó felelőssége, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.

XVIII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1 Az Infotv. alapján

a) Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

b) Helyesbítés, zárolás, törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

kezelése jogellenes,

az érintett kéri,

a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

c) Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

6.2 A Rendelet alapján

a) A hozzájárulás visszavonása

A fentieken túlmenően a Rendelet értelmében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. Az érintettnek a hozzájárulást visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. A hozzájárulás visszavonására az Adatkezelő email címére küldött emailben vagy postai úton az Adatkezelő levelezési címére küldött, az érintett által aláírt levélben van lehetőség.

b) Korlátozás

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

c) Továbbítás

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és

az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6.3 A jogérvényesítés módja

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

6.4 Jogorvoslat

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (felügyeleti hatóságnál) lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu

Budapest, 2022.02.02.

Green Guide Budapest

 1. sz. melléklet

1.sz. Adatkezelő:

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyereményjáték lebonyolítása:

Cégnév: Green Guide Alapítvány

székhely: 1063 Bp. Szív utca 67. 3./1.

Adószám: 19305224-1-42

Cégjegyzékszám:

elérhetőség: hello@greenguide.hu

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.

Kelt.: 2022.02.02.